Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-12-28 - Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku / ZSO w Łomży

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-12-28
Termin zakończenia kontroli 2018-03-27
Tytuł kontroli Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0041/15 pt. „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”.
Nazwa instytucji kontrolowanej Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku / ZSO w Łomży
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0041/15 pt. Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie.

Zgodnie z dokumentacją udostępnioną podczas kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent wprowadza błędnie dane w zakresie angażowania personelu do systemu informatycznego SL 2014.

W przypadku 2 zleceniobiorców stwierdzono:

- 1 przypadek - błędnie wpisano daty przeprowadzenia koła naukowego z informatyki w LO t. wpisano 8 maj zamiast 6 maj (karta pracy za maj 2017r.),

- 2 przypadek - błędnie wpisano liczbę godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w LO tj. wpisano 2h zamiast 3h (karta pracy za czerwiec 2017r.)

Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.

Informację Pokontrolną utworzono w dniu 27.04.2018r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 11.05.2018r.

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w § 5 pkt. 7 ust. 1 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących integralną część umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0041/15-00 z dnia 04.04.2017 r. o dofinansowanie projektu „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży” o nr RPPD.03.01.02-20-0041/15.

Zaleca się również zwiększenie nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.