Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2017-12-18 - Białostocka Fundacją Kształcenia Kadr

Termin rozpoczęcia kontroli 2017-12-18
Termin zakończenia kontroli 2018-02-01
Tytuł kontroli Wizyta monitoringowa usługi kursu „Indywidualne pośrednictwo pracy” realizowanej w ramach Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0071/16 pt. "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ - program aktywnej integracji podopiecznych MOPS w Mońkach" Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
Nazwa instytucji kontrolowanej Białostocka Fundacją Kształcenia Kadr
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o kontroli w załączeniu poniżej.

Oryginał Informacji pokontrolnej wraz z pozostałą dokumentacją związaną z kontrolą znajduję się w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Kontroli Systemowych i Projektów Konkursowych w ramach oddolnych inicjatyw oraz Priorytetu VI i VIII POKL, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok Osoba do kontaktów: Elżbieta Barbara Romańczuk – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do treści