Transport

Akty prawne, które są podstawą organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa:

 • Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Informacja Administratora skierowana do osób fizycznych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w związku z wystąpieniem przez Panią/Pana z reklamacją lub zażaleniem na realizację przewozów w krajowym transporcie drogowym i kolejowym oraz innym podaniem związanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny, ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w:
 • ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 • ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe;
 • ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 1. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację,  obsługę informatyczną i usługi pocztowe.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem rozparzenia reklamacji, zażalenia lub innego podania. W przypadku niepodania danych osobowych wystąpienia związane z reklamacjami, zażaleniami i innymi podaniami związanymi z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego nie zostaną rozpatrzone.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Podstawowe akty prawne w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – ADR:

 •  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
 •  Umowa ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r.
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
 •  Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 •  Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

 

Informacja Administratora skierowana do osób fizycznych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze złożeniem skargi na przeprowadzenie egzaminu w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych - ADR lub ogłoszenie jego wyniku.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 5. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe oraz podmiot z którym zawarto umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem rozpatrzenia skargi. W przypadku niepodania danych osobowych skarga nie zostanie rozpatrzona.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.