Transport

Akty prawne, które są podstawą organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa:

  • Rozporządzenie nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
  • Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
  • Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
  • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.