Regulamin

Udzielanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym reguluje:

1)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)

oraz

2)

Uchwała Nr XXII/149/2000

Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w sprawie określania zasad udzielania powiatom dotacji ze środków wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz.1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 1361 w związku z art. 41 ust 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r., Nr 103, poz. 446 z 1996 r. Nr106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 z 1997 r. Nr 54, poz. 349 Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania powiatom dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Województwa Podlaskiego oraz sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przekazanych środków.
 2. Dotacje, o których  mowa w ust. 1, mogą być udzielane w celu:

a)      prowadzenia, utrzymania, uzupełniania i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b)      wyposażania oraz utrzymania w należytym stanie technicznym, modernizacji i adaptacji obiektów przeznaczonych do przechowywania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c)      przeprowadzania specjalistycznych szkoleń pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

 1. W danym roku kalendarzowym kwoty dotacji przyznawane są w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

§ 2.

 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek złożony przez wnioskodawcę do Marszałka Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Geodety Województwa Podlaskiego, sporządzony według wzoru określonego w załączniku do uchwały.
 2. Wnioski o jakich mowa w ust. 1 opiniuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

§ 3.

 1. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w terminie do dnia 1 października roku poprzedzającego na zadania realizowane w 1 półroczu następnego roku oraz do 30 kwietnia danego roku na zadania realizowane w II półroczu tego roku, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Wnioski złożone w terminach późniejszych niż określone w ust. 1, są rozpatrywane, o ile przemawiają za tym szczególne względy, wskazane przez wnioskodawcę.
 3. W razie stwierdzenia, że złożone wnioski zawierają braki, wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

 

§ 4.

 1. Dotacji udziela Marszałek Województwa Podlaskiego.
 2. Geodeta Województwa Podlaskiego zawiadamia tych, którym nie zostały przyznane środki z wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty rozpatrzenia wniosków.
 3. Przekazanie środków finansowych następuje przelewem na konto powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

§ 5.

 1. W przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały przekazane kwoty podlegają zwrotowi w terminie 7 dni od daty wezwania.
 2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 podmiot traci prawa do ubiegania się o przyznanie dotacji w okresie kolejnych dwóch lat.
 3. Kontrolę wykonania zadań, na które udzielono dotacji sprawuje Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

§ 6.

Podmioty, którym udzielono dotacji zobowiązane są do składania w okresach półrocznych sprawozdań z realizacji zadań wraz z przedłożeniem stosownych dokumentów w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie danego półrocza.

 

§ 7.

Marszałek Województwa Podlaskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Podlaskiego corocznie, do dnia 28 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym, sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych dotacjach