Przegląd roczny Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020

Tytuł Przegląd roczny Planu Ewaluacji RPOWP 2014-2020
Rok 2018

Zmiany w Planie objęły przede wszystkim:
1. Wprowadzenie trzech dodatkowych badań ewaluacyjnych wynikających z potrzeb własnych IZ RPOWP 2014-2020, tj.:
•    Kompleksowa ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWP 2014-2020;
•    Ocena wpływu wykorzystania instrumentów finansowych na realizację RPOWP 2014-2020;
•    Ocena wpływu działań informacyjno-promocyjnych na sprawność systemu wdrażania RPOWP 2014-2020.
Dodano karty badań oraz wprowadzono niezbędne zmiany w treści aneksu II i IV.
2. Modyfikację  zakresu przedmiotowego badania nr VII. Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw w województwie podlaskim, w związku ze zdjęciem z IZ RPO obowiązku monitorowania części wskaźników rezultatu długoterminowego EFS. Po zmianie, w ramach badania monitorowany będzie jeden, wskaźnik długoterminowy, tj.
•    Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, 6 miesięcy po opuszczeniu programu
3. Zmiany redakcyjne i techniczne w treści Planu.

Załączniki do treści