Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł konkursu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data ogłoszenia 2019-05-14
Termin składania ofert 2019-06-07
Rozstrzygnięcie tak

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

realizowanych od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 7 czerwca 2019 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 11 czerwca 2019 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

 

Treść ogłoszenia do pobrania poniżej.

 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzieniu w dniu 25 czerwca 2019 r. udzielił dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki na realizację zadania pn.: „Lekkoatletyka dla każdego!” w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

 

 

Załączniki do treści

  • Treść ogłoszenia (PDF, 637,9 KB)

    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej