Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”

Tytuł konkursu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data ogłoszenia 2018-12-06
Termin składania ofert 2019-01-08
Rozstrzygnięcie nie

UCHWAŁA NR 334/5005/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą:

„Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913z późn. zm.1) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2), w związku z § 2 Uchwały nr LI/496/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3728), uchwala się co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

_________________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz poz. 1432.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz.1365.