Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Tytuł konkursu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data ogłoszenia 2018-12-06
Termin składania ofert 2019-01-02
Rozstrzygnięcie nie

UCHWAŁA NR 334 / 5004 /2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 04 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913z późn.zm.1) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2),  w związku z § 2 Uchwały LI/496/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3728), uchwala się co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego, w zakresie:

1) festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;

2) dziedzictwa, tradycji, tożsamości;

3) edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;

4) wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego;

5) przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym , służących popularyzacji różnych dziedzin kultury;

6) produkcji i prezentacji przedstawień w kraju i na arenie międzynarodowej.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

______________________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz poz. 1432

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz.1365