Naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego

Tytuł konkursu Naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data ogłoszenia 2018-01-09
Termin składania ofert 2018-02-09
Rozstrzygnięcie nie

UCHWAŁA NR 266/3705/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego

       Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm. 1), i § 4 ust. 1 Uchwały Nr XIV/148/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 313, poz.4145) uchwala się, co następuje:

 

 § 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

§ 2. 1. Treść ogłoszenia o naborze wniosków na realizację prac lub robót, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
       2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podlega zamieszczeniu na Portalu „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

_________________________

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379 z 2016 r. poz. 2260, poz. 1948.z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475, poz. 491

Załączniki do treści