Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2018-04-23

Znak DIT-III.7440.5.2018
Data obwieszczenia 2018-04-23
Obwieszczenie dotyczy Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23.04.2018 r., znak DIT-III.7440.5.2018

Białystok, dnia 23 kwietnia 2018 r.

DIT-III.7440.5.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

na wniosek z dnia 21 marca 2018 r., znak 2D6X/H/RK/172/2018, złożony przez Pana Roberta Kalinowskiego z Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Stawki 40 działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18 km [S61]; województwo podlaskie, powiat kolneński, grajewski, gminy Stawiski, Grabowo, Szczuczyn”.

     Celem zamierzonych prac i badań geologicznych jest rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem litologii i miąższości poszczególnych warstw, określenie warunków hydrogeologicznych, określenie cech fizycznych i mechanicznych gruntów znajdujących się w obrębie projektowanej drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi (m.in. MOP, zbiorniki) na odcinku wskazanym w tytule projektu. Wyniki projektowanych prac będą stanowić podstawę opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: wiercenia badawcze – wykonanie 586 otworów wiertniczych o głębokości od 3 m do 25 m poniżej powierzchni terenu; wykonanie 133 sondowań badawczych; wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu i wody, pomiary poziomu zwierciadła, likwidację otworów.

Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych:

  • Gmina Grabowo, powiat kolneński, woj. podlaskie:obręb Świdry Dobrzyce [Nr 0301] działki nr ewidencyjny: 6, 15, 18, 19/2, 21, 22/3, 33, 36, 37, 39, 49, 51/4, 52/2, 50/2, 53; obręb Konopki Monety [Nr 0014] działki nr ewidencyjny: 116/2, 118/13, 119, 123/2, 125/6, 133/6, 137, 143, 148, 149/4, 149/6, 147, 146/1, 146/2, 194, 203; obręb Łubiane [Nr 0019] działki nr ewidencyjny: 47/6, 43/1, 43/16, 43/26, 43/66, 43/68, 43/70, 43/74, 43/75, 43/80, 45/6, 47/6, 48/12, 51/8, 51/9, 51/4, 51/14, 64, 67, 70, 71; obręb Stawiane [Nr 0028] działki nr ewidencyjny: 16/10, 17/1, 17/13, 17/16, 38, 59; obręb Grabowskie [Nr 0008] działki nr ewidencyjny 94/2; obręb Surały [Nr 0029] działki nr ewidencyjny: 79/8, 79/9, 88/6, 87/4, 118; obręb Wojsławy [Nr 0033] działki nr ewidencyjny: 56/1, 56/3, 57/12, 57/5, 57/6, 84; obręb Świdry Podleśne [Nr 0031] działki nr ewidencyjny: 1/1, 27/2, 27/6, 27/7, 79/2, 81, 80, 79/2, 78/8, 78/6, 118; obręb Świdry Dobrzyce [Nr 0302] działki nr ewidencyjny: 67, 71, 107/2, 110/2, 113/2, 122/2, 140, 143, 195/1, 224/3, 225/2, 86/2, 89/4, 146, 158; obręb Pasichy [Nr 0022] działki nr ewidencyjny: 4/1, 4/2, 4/6, 4/8, 5/1, 5/11, 11/5, 12/13, 12/15, 12/18, 13/6, 17/5, 27, 38, 46, 47;
  • Gmina Stawiski, powiat kolneński, woj. podlaskie: obręb Michny [Nr 0018] działki nr ewidencyjny: 20/2, 19/2, 18/2, 14/4, 13/2, 24/1, 24/2, 21/2, 44/1, 43/2, 78/4, 125/2, 166/2, 147/5, 126/7, 126/8, 162/2; obręb Zabiele [Nr 0033] działki nr ewidencyjny: 52/3, 54/3, 55, 74, 75/5, 99, 100/3, 111/2, 157, 158/3, 158/4, 159/3, 180/5, 196, 207, 208, 209, 211, 213, 215, 216, 217/2, 218/2, 223, 226, 228, 230, 231/2, 232, 236/1, 236/2, 238/2, 239/2, 241/2, 245/2, 251, 252, 253, 254, 255, 277, 298, 403, 409/2, 407, 423, 424/1, 435; obręb Kuczyny [Nr 016] działki nr ewidencyjny: 13/4, 12/6;

 

  • Gmina Szczuczyn, powiat grajewski, woj. podlaskie: obręb Koniecki Małe [Nr 11] działki nr ewidencyjny: 6/4, 9/2, 10, 13/4, 14/1, 15/1, 19/3, 19/4, 38/4, 51, 58, 76, 77, 85, 86, 87; obręb Obrytki [Nr 20] działki nr ewidencyjny: 4/9, 20, 24/6, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 34, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 39/1, 39/2, 54/2, 57;

     Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania. Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Referat Geologii w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, 15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 525, tel. 85 66-54-466.

     Informuję zarazem, iż działając na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.), w związku z art. 106 KPA tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Burmistrza Szczuczyna, Burmistrza Stawisk, Wójta Gminy Grabowo o opinię w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Grabowo, Urząd Gminy i Miasta Stawiski, Urząd Gminy i Miasta Szczuczyn. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do treści