Oświadczenie majątkowe Jarosław Zygmunt Dworzański

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego województwa
Białystok, dnia 27.06.2007 r.
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Jarosław Zygmunt Dworzański,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 3 lipca 1955 w Białymstoku,
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku - Dyrektor, Radny Sejmiku
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 27c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 000 zł
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 7000 USD
— papiery wartościowe: nie dotyczy
 na kwotę:
II.
1.  Dom o powierzchni: 85 m2, o wartości: 150 000 zł tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2.  Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3.  Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
     rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
     o wartości: nie dotyczy
     rodzaj zabudowy: nie dotyczy
     tytuł prawny: nie dotyczy
     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4.  Inne nieruchomości: działka o pow.717m² /przydomowa/
     powierzchnia:     
     o wartości: 100 000 PLN
     tytuł prawny: wieczyste użytkowanie

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:nie dotyczy
    udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:nie dotyczy
    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-skiwanych z każdego tytułu: 23 360,40 PLN  - z tytułu zatrudnienia w SP 34 w Białymstoku  za okres I-V 2007 za 2006r.- 51 437,83    dieta radnego 2006 r. - 1976,52  ; 2007 r. - 4902,58
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Ford Mondeo  rok  2003  ; przyczepa kempingowa Hobby Classik rok 1992
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy