Konkurs o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 Nagłówek e-Zdrowie

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza konkurs

o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu systemowego Województwa Podlaskiego pn.: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne

Projekt ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu informatyzacji publicznej służby zdrowia skupionej wokół jednostek samorządu terytorialnego.

1. Wymagania w stosunku do partnera:

 1. Partner ma status spółki prawa handlowego, której udziałowcami są wyłącznie podmioty należące do sektora finansów publicznych, prowadzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
 2. siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa podlaskiego,
 3. podmiot prowadzi w swoich strukturach szpital dysponujący bazą min. 100 łóżek na wszystkich oddziałach,
 4. podmiot posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów z zakresu ochrony zdrowia.

 

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 2. pisemne oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 3. oświadczenie o ilości łóżek, którymi dysponuje podmiot na wszystkich oddziałach,
 4. opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia.

3. Przy wyborze partnera oceniana będzie:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 4. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu systemowego Województwa Podlaskiego pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” należy złożyć do dnia 3 marca 2011r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
Sekretariat Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, p. 406 (IV piętro),
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające komplet wymaganych dokumentów.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
 2. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje o projekcie i zakres projektu oraz wzór Umowy partnerskiej na realizację projektu systemowego Województwa Podlaskiego pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – w dziale: Konkursy – porozumienia partnerskie

(http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/konkursy_porozumienia).

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - w dziale: Konkursy – porozumienia partnerskie  (http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/konkursy_porozumienia) w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

******************

 

„Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne

 

Okres realizacji projektu: 2011 - 2013r.
Wartość budżetu: 62.000.000 zł
z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE, zaś 15% pochodzić będzie ze środków własnych partnerów projektu.

Cel projektu:

Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” ma na celu rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia ludności województwa podlaskiego.

W tym celu planuje się przeprowadzenie złożonego procesu informatyzacji jednostek ochrony zdrowia (głównie szpitali) skupionych wokół samorządu Województwa Podlaskiego i samorządów lokalnych (partnerzy projektu to: Województwo Podlaskie, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz ich organy założycielskie - jednostki samorządu terytorialnego)

Cele projektu wyróżnione z perspektywy zdrowia publicznego:

 • stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów planowania leczenia,
 • stworzenie narzędzi niezbędnych do procesów podejmowania decyzji,
 • stworzenie narzędzi niezbędnych do zracjonalizowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia,
 • możliwość uzyskania z jednostek ochrony zdrowia biorących udział w projekcie maksymalnie jednolitej informacji (statystycznej, poglądowej).

W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność do rutynowych wskaźników oraz wymiana informacji między jednostkami, co przyczyni się do praktycznego wdrożenia w życie idei społeczeństwa informacyjnego.

Narzędzia udostępnione w ramach budowanego systemu służyły będą między innymi komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

Działania

Powyższe cele planuje się osiągnąć poprzez budowę:

 • systemu– integratora regionalnego,
 • systemów HIS lub integratora lokalnego w celu wymiany danych, jeśli jednostki ochrony zdrowia nimi dysponują i jest potwierdzona możliwość integracji oraz wdrożeniu następujących modułów dla wszystkich jednostek:
  • Ruch Chorych,
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
  • część szara-zarządcza,
  • portalu tematycznego dla pacjenta.

 

Stopka e-Zdrowia

Załączniki do treści