Uchwała Nr 326/4870/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-30

Numer 326/4870/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Data wydania 2018-10-30
Departament Departament Organizacji i Kadr

UCHWAŁA NR 326/4870/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

       Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

       § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 w ust. 1 w pkt 30 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

       „31. Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które przy znakowaniu spraw używa symbolu  „WRDS”.”;

 

2) w § 26 w ust. 1 w pkt 3 średnik na końcu zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

 

3) w § 27 w pkt 4 średnik na końcu zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;

 

4) w § 28 w pkt 2 w lit. p średnik na końcu zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

 

5) § 92 otrzymuje brzmienie:

      „§ 92. W Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

    1) Referat Edukacji, któremu nadaje się symbol „EST-I”;

    2) Referat Sportu, któremu nadaje się symbol „EST-II”;

    3) Referat Turystyki, któremu nadaje się symbol „EST-III”;

    4) Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, któremu nadaje się symbol „EST-IV”;

    5) Samodzielne stanowisko pracy ds. usług  turystycznych, któremu nadaje się symbol „EST – V”;

    6) Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji edukacji, sportu i turystyki, któremu nadaje się symbol „EST – VI”.”;

 

6) 94 i § 95 otrzymują brzmienie:

      „§ 94. Zadania określone w § 93 realizują:

    1) Referat Edukacji, do zadań którego należy w szczególności:

        a) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,

        b) promocja edukacji,

        c) zakładanie, likwidowanie i przekształcanie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,

        d) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach o znaczeniu regionalnym,

        e) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostek oświatowych, o których mowa w § 95 pkt 1,

        f) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych, w tym organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,

        g) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom podległych jednostek oświatowych,

        h) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w sprawach dotyczących nadania nauczycielowi stażyście stopnia awansu          zawodowego nauczyciela kontraktowego,

        i) diagnozowanie stanu edukacji województwa oraz udział w prognozowaniu kierunków rozwoju szkolnictwa w województwie,

        j) udział w tworzeniu, monitorowanie, koordynacja działań w zakresie realizacji programu rozwoju edukacji województwa,

        k) inicjowanie oraz koordynacja procesu tworzenia państwowych wyższych szkół zawodowych na terenie województwa,

        l) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem do prowadzenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom zadań publicznych z zakresu edukacji,

        m) wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje   edukacyjne,

        n) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół i placówek oświatowych o charakterze regionalnym, zakładanych przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

        o) realizacja stypendiów Zarządu za szczególne osiągnięcia w nauce,

        p) wspieranie i powierzanie realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie edukacji,

        q) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem wydatków rzeczowych przeznaczonych na edukację,

        r) opiniowanie planów finansowych wojewódzkich jednostek oświatowych, analiza sprawozdań z ich wykonania oraz opiniowanie wniosków o zmianę przeznaczenia środków,

        s) analiza wysokości przyznanej subwencji oświatowej oraz weryfikacja przypisanego zakresu zadań na dany rok budżetowy,

        t) udzielanie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych ze sfery edukacji oraz ich rozliczanie, kontrola i dochodzenie zwrotów;

    2) Referat Sportu, do zadań którego należy w szczególności:

        a) realizacja zadań Samorządu Województwa na rzecz sportu,

        b) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu,

        c) udzielanie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych ze sfery sportu, kultury fizycznej
i ratownictwa wodnego oraz ich rozliczanie, kontrola i dochodzenie zwrotów,

        d) promocja kultury fizycznej i sportu,

        e) realizacja nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe oraz

        f) za osiągnięcia w działalności sportowej,

        g) opracowywanie planu budżetu województwa w części dochodów i wydatków przeznaczonych na kulturę fizyczną, sport i ratownictwo wodne,

        h) przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu przeznaczonego na kulturę fizyczną, sport i ratownictwo wodne;

    3) Referat Turystyki, do zadań którego należy w szczególności:

        a) inicjowanie i realizowanie zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych oraz walorów turystycznych Województwa Podlaskiego,

        b) wspieranie rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik promocyjnych,

        c) promocja turystyczna Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą zgodnie z wyznaczonymi kierunkami promocji i zasadami wizualizacji Województwa Podlaskiego,

        d) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego,

        e) z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in.: Polską Organizacją Turystyczną, Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi, centrami informacji turystycznej, samorządami lokalnymi oraz organizatorami i pośrednikami turystycznymi, w zakresie współdziałania na rzecz rozwoju

        f) i promocji turystyki,

        g) prowadzenie spraw z zakresu członkostwa Województwa w Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

        h) upowszechnianie i promocja turystyki przyjazdowej:

            - organizacja stoisk targowych, wystaw, prezentacji popularyzujących walory turystyczne regionu,

            - organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i organizatorów turystyki w zakresie promocji turystycznej,

            - opracowanie i zakup wydawnictw oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do działań Departamentu,

        i) udzielanie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań publicznych ze sfery turystyki i krajoznawstwa oraz ich rozliczanie, kontrola i dochodzenie zwrotów,

        j) prowadzenie wojewódzkiego kalendarza imprez turystycznych,

        k) organizacja konkursów promujących ofertę turystyczną województwa,

        l) opracowywanie planu budżetu województwa w części dochodów i wydatków przeznaczonych na turystykę i krajoznawstwo,

        m) przygotowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu przeznaczonego na turystykę i krajoznawstwo;

    4) Samodzielne stanowisko pracy ds. usług turystycznych, do zadań którego należy w szczególności:

        a) prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w tym w szczególności dokonywanie wpisów do rejestru i wykreślanie wpisów z rejestru,

        b) występowanie do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych oraz występowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na zasadach określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

        c) prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,

        d) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

        e) dokonywanie kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 30 ust. 1-5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

        f) wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, danych, o których mowa w art. 27
ust. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ich modyfikowanie i dokonywanie wykreślania z Ewidencji;

        g) występowanie do ministra właściwego do spraw turystyki prowadzącego centralny punkt kontaktowy o informacje na temat zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności danego przedsiębiorcy turystycznego, który posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych;

        h) prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, w tym w szczególności dokonywanie wpisów do rejestru, wykreślanie z rejestru
i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,

        i) przekazywanie w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw turystyki informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,

        j) wykonywanie kontroli organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie określonym w art. 24a ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

        k) nadawanie, zawieszanie, przywracanie i cofanie uprawnień przewodnika górskiego oraz prowadzenie ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego,

        l) wydawanie decyzji, o której mowa w art. 24a ust. 12 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

        m) wpisywanie i przekazywanie w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw turystyki informacji o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego,

        n) wydawanie legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz wydawanie duplikatów legitymacji przewodnika turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek osobom, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,

        o) dokonywanie kontroli osób pełniących zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,

        p) powoływanie komisji egzaminacyjnej języków obcych,

        q) pełnienie funkcji sekretarza komisji egzaminacyjnej języków obcych,

        r) wydawanie przyrzeczenia zaszeregowania (promesy) obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii,

        s) zaszeregowanie, potwierdzanie, zmiana i uchylanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do rodzajów, określonych w art. 36 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, nadawanie, odmowa nadania i zmiana kategorii obiektu hotelarskiego oraz wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich,

        t) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich,

        u) powoływanie zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

        v) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

        w) dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich położonych na terenie województwa w zakresie określonym w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych,

        x) przekazywanie w formie elektronicznej ministrowi właściwemu ds. turystyki danych dotyczących skategoryzowanych obiektów hotelarskich w województwie;

    5) Samodzielne stanowisko pracy ds. promocji edukacji, sportu i turystyki, do zadań którego należy w szczególności:

        a) nadzór merytoryczny nad działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie,

        b) nadzór nad wykonywaniem umowy koncesji z operatorem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki, utworzonej w ramach projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu,

        c) sporządzanie potrzebnych zestawień danych, analiz i materiałów informacyjno-promocyjnych związanych ze sferą edukacji, sportu i turystyki,

        d) prowadzenie kalendarza ważnych wydarzeń w regionie, wykorzystywanych na cele promocji turystycznej,

        e) obsługa ofert w ramach konkursów/naborów ogłoszonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferach objętych zadaniami Departamentu.

     § 95. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki wykonuje czynności wynikające ze sprawowania przez Zarząd:

    1) nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych:

        a) Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

        b) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

        c) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,

        d) Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży;

    2) nadzoru merytorycznego nad Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Szelment” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.”;

 

7) po 128b dodaje się wyrazy w brzmieniu:

      „Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – WRDS”;

 

8) po wyrazach „Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – WRDS” dodaje się 128c i § 128d w brzmieniu:

      „§ 128c. Biurem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego kieruje dyrektor Biura.

      § 128d. Do zadań Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy obsługa techniczna, organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), w tym:

    1) obsługa Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów problemowych;

    2) przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenia WRDS, Prezydium WRDS i jej zespołów problemowych, dostarczanie zaproszeń na posiedzenia wraz z kompletem materiałów;

    3) przygotowywanie projektów opinii, wniosków, zapytań, uchwał i dezyderatów oraz stanowisk WRDS;

    4) występowanie, na wniosek Prezydium WRDS, o wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu spraw związanych z działalnością WRDS;

    5) techniczna i organizacyjna obsługa posiedzeń WRDS, posiedzeń Prezydium i zespołów problemowych, sporządzanie protokołów z posiedzeń WRDS i jej zespołów problemowych oraz notatek z posiedzeń Prezydium WRDS;

    6) przygotowywanie projektu sprawozdania z działalności WRDS;

    7) gromadzenie i przechowywanie informacji oraz materiałów związanych z pracami WRDS, w szczególności stanowisk, opinii i uchwał;

    8) udostępnianie informacji i materiałów związanych z pracami WRDS (w tym komunikatu), Prezydium WRDS i zespołów problemowych, w tym prowadzenie strony internetowej WRDS.”.

 

 

        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432