Uchwała Nr 95/1146/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015-12-01

Numer 95/1146/2015
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.
Data wydania 2015-12-01
Departament 242

UCHWAŁA NR 95/1146/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 26 ust.1 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014r., poz. 1649 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne, zmienionej uchwałą Nr 147/2083/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą Nr 229/3260/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, z 2015 r. poz. 1240; z 2015 r. poz. 1358

Załączniki do treści