Uchwała Nr 9/78/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-01-08

Numer 9/78/2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu.
Data wydania 2019-01-08
Departament Departament Ochrony Środowiska

UCHWAŁA NR 9 /78/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1)), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.2)), oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.3)) w związku z § 1 Uchwały Nr LI/496/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku” uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego”.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Podlaskim Biuletynie Informacji Publicznej, Podlaskim Portalu Informacyjnym „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1432, 2500.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1365.
3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669 z 2019 r. poz. 1669, 2500,2354.