Uchwała Nr 9/74/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-01-08

Numer 9/74/2019
w sprawie wyrażenia zgody Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu ruchomego aktywa trwałego
Data wydania 2019-01-08
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 9/74/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 stycznia 2019 roku


w sprawie wyrażenia zgody
Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu ruchomego aktywa trwałego

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1)), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.2)) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 274 z późn. zm.3)), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu ruchomego aktywa trwałego, tj. skanera – dwugłowicowej gammakamery typu SPECT z tomografem komputerowym SYMBIA T, nr fabryczny 1033, rok produkcji 2005, producent: SIMENS.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432.
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1629.
3) zmiany uchwały zostały ogłoszone  w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1476.