Uchwała Nr 55/849/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-07-10

Numer 55/849/2019
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach
Data wydania 2019-07-10
Departament Gabinet Marszałka

 

UCHWAŁA NR 55/849/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 lipca 2019 roku

 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego

 „ARES” S.A. w Suwałkach

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach Pana Piotra Siekierko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.