Uchwała Nr 55/848/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-07-10

Numer 55/848/2019
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna
Data wydania 2019-07-10
Departament Gabinet Marszałka

UCHWAŁA NR 55/848/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z kwoty 20.944.480,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 23.535.680,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 2.591.200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, tj. akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001000000 oraz akcji serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000264000, w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B zostanie podwyższona z 16,57 zł (słownie: szesnastu złotych pięćdziesięciu siedmiu groszy) do 18,62 zł (słownie: osiemnastu złotych sześćdziesięciu dwóch groszy).

§ 2. Postanawia się wnieść do Spółki pod firmą Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wkład pieniężny w wysokości 2.591.200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), płatny przelewem na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy nr 12 1090 2587 0000 0001 3437 9596, w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku.

§ 3. Wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § 1, nastąpi po uprzednim podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących.

§ 4. Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, znajdują zabezpieczenie w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2019 Dział 600 Rozdział 60003 § 6010 zad. „Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem”.

§ 5. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna i głosowania za przyjęciem uchwał w sprawie:

1) podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie opisanym w § 1 i 2 niniejszej uchwały;

2) zmiany Statutu Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.            

§ 6. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do złożenia w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczenia o objęciu podwyższenia wartości istniejących akcji w kapitale zakładowym Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.