Uchwała Nr 54/833/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-07-02

Numer 54/833/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Data wydania 2019-07-02
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR 54/833/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983,     z 2019 r., poz. 115, poz. 730) oraz § 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r., poz. 724), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Renata Karpińska – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) Anna Szybczyńska –  przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

3) Wanda Młyńczyk – przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” WOAK,

4) Adam Ślefarski - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” WOAK,

5) Wojciech Kowalczuk - przedstawiciel Zarządu Głownego Stowarzyszenia Twórców Ludowych,

6) Krystyna Kunicka - przedstawiciel Podlaskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku,

7) Artur Kosicki – przedstawiciel Organizatora,

8) Agata Puchalska - przedstawiciel Organizatora,

9) Sebastian Łukaszewicz - przedstawiciel Organizatora.

§ 2. Wyznacza się Pana Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego na Przewodniczącego Komisji oraz Panią Agatę Puchalską na Wiceprzewodniczącą Komisji.

§ 3. Określa się harmonogram pracy Komisji zgodny z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 4. Szczegółowy tryb pracy Komisji został określony w Regulaminie pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojeówdzkiego Ośrodka Animacji Kutury stanowiącym załacznik do Uchwały Nr 45/635/2019 Zarządu Województwa Podlaksiego z dnia 4 czerwca 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.