Uchwała Nr 54/822/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-07-02

Numer 54/822/2019
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.
Data wydania 2019-07-02
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR 54/822/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej  w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Opery i Filharmonii Podlaskiej -  Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz.115, poz. 730) oraz § 6 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. z 2019 r., poz. 724), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Ewa Wytrążek – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) Aleksandra Dziurosz – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

3) Agnieszka Deniziak – przedstawiciel Zakładowych Organizacji Związkowych OiFP-ECS,

4) Paweł Waśkowski - przedstawiciel Zakładowych Organizacji Związkowych OiFP-ECS,Marta Straszyńska - przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków,

5) Emil Wesołowski - przedstawiciel ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu Radia i Telewizji;

6) Artur Kosicki – Marszałek Województwa - przedstawiciel Organizatora,

7) Agata Puchalska - przedstawiciel Organizatora,

8) Sebastian Łukaszewicz - przedstawiciel Organizatora.

§ 2. Wyznacza się Pana Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego na Przewodniczącego Komisji oraz Panią Agatę Puchalską na Wiceprzewodniczącą Komisji.

§ 3. Określa się harmongram pracy Komisji zgodny z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 4. Szczegółowy tryb pracy Komisji został określony w Regulaminie pracy komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 45/636/2019 Zarzdu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści