Uchwała Nr 5/38/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-12-27

Numer 5/38/2018
w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości
Data wydania 2018-12-27
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 5/38/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1)), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.2)) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 274 z późn. zm.3)), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości mieszczącej się w budynku hali garażowej przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Delegatura w Białymstoku, tj.:

1) 2 stanowiska parkingowe o powierzchni każde 20 m2, z przeznaczeniem na samochód typu Bus,
2) 4 stanowiska parkingowe o powierzchni każde 12 m2, z przeznaczeniem na samochody osobowe

na okres do 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1629.
3) Zmiany do uchwały zostały ogłoszone  w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1476.