Uchwała Nr 47/716/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-06-11

Numer 47/716/2019
w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 r. Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Data wydania 2019-06-11
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 47/716/2019

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 r. Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w związku z art. 10 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1252 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr 29/255/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, zmienionej uchwałą Nr 132/1606/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 204/2695/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. i uchwałą Nr 269/3781/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się przyznać nagrodę roczną za 2018 r. Pani Magdalenie Joannie Borkowskiej – Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, w wysokości 31 683,32 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

[1] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z 2019 r., poz. 534.