Uchwała Nr 39/528/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-05-07

Numer 39/528/2019
w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia rundy I konkursu nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
Data wydania 2019-05-07
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga rundę I konkursu prowadzonego na podstawie naboru nr RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18, zatwierdzając Listę projektów podlegających ocenie formalno - merytorycznej złożonych w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.(runda I) wynik oceny z wyszczególnieniem projektów pozytywnie ocenionych, przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów o łącznej wartości 15 317 429,96 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 8 634 792,98 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 do Uchwały 1.2.1.xlsx (XLSX, 77,72 KB)

    Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej złożonych w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (runda I) - wynik oceny z wyszczególnieniem projektów pozytywnie ocenionych

  • Załącznik nr 2 do Uchwały 1.2.1.xlsx (XLSX, 77,07 KB)

    Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania)