Uchwała Nr 38/523/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-04-30

Numer 38/523/2019
w sprawie przystąpienia do organizacji przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym pn. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”
Data wydania 2019-04-30
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 38/523/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przystąpienia do organizacji przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym pn. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do organizacji przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym pn. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”.

§ 2. Środki na realizację zadania wymienionego w § 1 zabezpieczone zostaną w ramach zadania budżetowego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.