Uchwała Nr 33/444/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-04-09

Numer 33/444/2019
w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia naboru Partnera do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Data wydania 2019-04-09
Departament Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji

UCHWAŁA NR 33/444/2019
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia naboru Partnera do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie  województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.[1]) oraz zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), uchwala się  co następuje:

 § 1. 1. Postanawia się ogłosić nabór na Partnera w Projekcie pn. „Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego” .

  1. W celu realizacji naboru, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się:

    1)  Ogłoszenie o naborze Partnera, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

    2)  Regulamin naboru Partnera, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

    3) Istotne postanowienia umowy partnerskiej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 2. Ogłoszenie o naborze Partnera podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3. Upoważnia się dwóch członków Zarządu do złożenia w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli, w celu zawarcia umowy partnerskiej, o której mowa w §1.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Współpracy Zagranicą i Promocji.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432 oraz 2500.