Uchwała Nr 324/4825/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

Numer 324/4825/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę nr 252/3432/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
Data wydania 2018-10-23
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 324/4825/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 października 2018 r.


zmieniająca uchwałę nr 252/3432/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 252/3432/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Typ 1. Projekty dotyczące energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że pozycje nr 5 i 40 w załączniku nr 1 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


 1 Zmiana została opublikowana w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432;
 2 Zmiana została opublikowana w Dz. U. z 2018 r. poz. 1544.

Załączniki do treści