Uchwała Nr 324/4821/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-23

Numer 324/4821/2018
w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich
Data wydania 2018-10-23
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 324/4821/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 października 2018 r.

 w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.[1])) oraz § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 z późn. zm.[2])) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się odmówić wypłaty odszkodowania Panu * zamieszkałemu w miejscowości * za szkody wyrządzone w uprawie rzepaku ozimego na terenie polnego obwodu łowieckiego z uwagi na argumentację podaną w uzasadnieniu do uchwały.

§2. Postanawia się przekazać treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem Panu*.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] )zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz. 60, z 2018 poz. 50, poz. 651, poz. 650, poz. 1507

[2] ) zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487

Załączniki do treści