Uchwała Nr 323/4811/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-16

Numer 323/4811/2018
w sprawie współorganizacji „Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness”
Data wydania 2018-10-16
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 323/4811/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 października 2018 r.

 

 

w sprawie współorganizacji „Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]),, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.W celu promocji województwa podlaskiego poprzez sport postanawia się zawrzeć z Uczniowskim Klubem Sportowym Maniac Gym umowę dotyczącą wspólnej organizacji „Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness”.

2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę nie przekraczającą 9.800,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych).

3. Treść umowy, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432.

Załączniki do treści

  • Załącznik.pdf (PDF, 210 KB)

    Załącznik do Uchwały Nr 323/4811/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie współorganizacji „Mistrzostw Świata Kobiet i Mężczyzn w Fitness”