Uchwała Nr 323/4803/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-16

Numer 323/4803/2018
w sprawie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2018-10-16
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 323/4803/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]) i w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.),  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1432.

Załączniki do treści

  • załącznik do uchwały nr 323/4803/2018 (PDF, 423,6 KB)

    Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020