Uchwała Nr 321/4782/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-08

Numer 321/4782/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna
Data wydania 2018-10-08
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 321/4782/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 8 października 2018 r.

                                                                                                                                                                    

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

       § 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

       §2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (wraz z prawem własności posadowionej na tych nieruchomościach zabudowy), znajdujących się w Łomży w rejonie Alei Józefa Piłsudskiego, ul. Spokojnej i ul. Żabiej, obejmujących:

      a) działkę o numerze geodezyjnym 23657/5, za cenę nie niższą niż 507.000,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych),

      b) działkę o numerze geodezyjnym 23657/6, za cenę nie niższą niż 421.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

      c) działkę o numerze geodezyjnym 23657/9, za cenę nie niższą niż 367.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

      d) działkę o numerze geodezyjnym 23657/11, za cenę nie niższą niż 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),

      e) działkę o numerze geodezyjnym 23657/14, za cenę nie niższą niż 1.042.000,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące złotych),

      f) działkę o numerze geodezyjnym 23657/16, za cenę nie niższą niż 493.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

      § 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  i  1432.