Uchwała Nr 321/4779/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-08

Numer 321/4779/2018
w sprawie zawarcia Umowy o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
Data wydania 2018-10-08
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 321/4779/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 października 2018 roku

 

w sprawie zawarcia Umowy o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wsparcia działań na rzecz pogłębienia oraz upowszechnienia wiedzy o historii najnowszej Polski, polskim dziedzictwie historycznym i dorobku kulturowym wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, postanawia się zawrzeć z Fundacją Centrum Solidarności Umowę o współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu VI edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa do złożenia oświadczeń woli celem zawarcia Umowy, o której mowa w § 1.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz poz. 1432