Uchwała Nr 321/4749/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-10-08

Numer 321/4749/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego nr 317/4665/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Data wydania 2018-10-08
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 321/4749/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 października 2018 r.   

 

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego nr 317/4665/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.[2]), art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 317/4665/2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Części drugiej listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1625

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 142,38 KB)

    Część druga listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w wyniku naboru Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski o nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17”w ramach RPOWP 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1