Uchwała Nr 319/4725/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-24

Numer 319/4725/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektom pozakonkursowemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.1 Mobilność regionalna.
Data wydania 2018-09-24
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 319/4725/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektom pozakonkursowemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.1 Mobilność regionalna.


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1 ), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 


 § 1. W uchwale Nr 183/2394/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektom pozakonkursowemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.1 Mobilność regionalna, Poddziałania 4.1.1 Mobilność regionalna zmienionej uchwałą Nr 28/4059/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 20 kwietnia 2018r. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym dotychczasowy załącznik nr 4 do Decyzji UDA-RPPD.04.01.01-20-0004/16-00 pozostaje w mocy.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  1Zmiana została opublikowana w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432;

 

 

 

 

 

Załączniki do treści