Uchwała Nr 319/4716/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-24

Numer 319/4716/2018
w sprawie Zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Data wydania 2018-09-24
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 319/4716/2018  
ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 września 2018 r.  
 


W sprawie zatwierdzenia listy projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 tj.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza listę projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia i odmawia udzielenia wsparcia projektowi złożonemu w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/18 o łącznej wartości 671 078,55 PLN,
z czego wartość dofinansowania wynosi 569 566,76 PLN.

   2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

Załączniki do treści

  • Załącznik do uchwały.pdf (PDF, 261,95 KB)

    Lista projektów niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/18