Uchwała Nr 318/4689/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-18

Numer 318/4689/2018
w sprawie zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remontu i rozbudowy budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku”
Data wydania 2018-09-18
Departament Biuro Inwestycji

Uchwała nr 318/4689/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 września 2018 r.


w sprawie zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remontu i rozbudowy budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku”.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018, poz. 913 z późn. zm.1) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.2 uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się zawrzeć z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remontu i rozbudowy budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Upoważnia się Bogdana Dyjuka Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu zawarcia porozumienia o którym mowa w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432
2 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017 r. poz. 2018, z 2016 r. poz. 1020, z 2018 r. poz. 1560 i 1693

Załączniki do treści