Uchwała Nr 318/4688/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-18

Numer 318/4688/2018
w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8A w Białymstoku
Data wydania 2018-09-18
Departament Biuro Inwestycji

Uchwała nr 318/4688/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 18 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8A w Białymstoku.
Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018, poz. 913 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się przeprowadzić remont i rozbudowę budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz ustalić sposobu korzystania z budynku zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Bogdana Dyjuka Członka Zarządu Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczeń woli w celu zawarcia umowy o której mowa w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432

Załączniki do treści