Uchwała Nr 318/4686/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-18

Numer 318/4686/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wydania 2018-09-18
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 318/4686/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 18 września 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1])) oraz art. 98 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Jerzemu Leszczyńskiemu – Marszałkowi Województwa Podlaskiego, do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokonania zmian w umowie Spółki.

§3. Upoważnia się Pana Jerzego Leszczyńskiego do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1432.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1104.