Uchwała Nr 317/4654/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-12

Numer 317/4654/2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Data wydania 2018-09-12
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 317/4654/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]) oraz art. 6 ust. 2, art. 8 i art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 54/555/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.[2] zmianie ulega Załącznik Nr 1 pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zmian dokonanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, o którym mowa w § 1, oraz termin, od którego SZOOP RPOWP 2014-2020 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą jest stosowany, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432.

[2]Zmiany do przedmiotowej uchwały wprowadzono uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 79/912/2015 z dnia 22 września 2015 r., Nr 89/1021/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr 113/1360/2016 z dnia 02 lutego 2016 r., Nr 122/1467/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 132/1601/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 136/1671/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr 150/1952/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 151/1975/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,  Nr 154/2011/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., Nr 157/2024/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 173/2267/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., Nr 188/2486/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 194/2538/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., Nr 199/263/2017 z dnia 21 marca 2017 r., Nr 212/2800/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr 227/3069/2017 z dnia 18 lipca 2017 r., Nr 252/3430/2017 z dnia 31 października 2017 r., Nr 260/3594/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., uchwałą Nr  268/3745/2018  z dnia 23 stycznia 2018 r., uchwałą Nr 271/3840/2018 z dnia 13 lutego 2018 r., oraz uchwałą Nr 282/3959/2018 z dnia 27 marca 2018 r., oraz uchwałą nr 309/4504/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.