Uchwała Nr 317/4651/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-12

Numer 317/4651/2018
w sprawie przyznania dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2017/2018
Data wydania 2018-09-12
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 317/4651/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie przyznania dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2017/2018

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1) oraz § 3 uchwały Nr XX/239/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się doroczną nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) następującym osobom: 

1) Stanisławowi Wiesławowi Dąbrowskiemu – choreografowi, pedagogowi – za całokształt działalności artystycznej na rzecz pielęgnowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Podlasia na arenie krajowej i międzynarodowej, w szczególności za działalność na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kurpie Zielone”,

2) Wojciechowi Adamowi Szroederowi – animatorowi kultury, jednemu z założycieli Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach – za całokształt działań animacyjnych i edukacyjnych, w  tym za stworzenie i kierowanie Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego,

3) Tomaszowi Wiśniewskiemu – kulturoznawcy, dziennikarzowi, historykowi, filmowcowi – za całokształt działalności upowszechniania i ochrony kultury, propagującej i dokumentującej historię regionu, popularyzację tradycji wielokulturowości Podlaskiego oraz ochronę pamięci o jego mieszkańcach,

4) Jerzemu Nikitorowiczowi – pedagogowi, profesorowi nauk humanistycznych, twórcy Katedry Edukacji Międzykulturowej na Uniwersytecie w Białymstoku – za różnorodność podejmowanych działań i inicjatyw na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania zróżnicowanych kulturowo społeczeństw,

5) Stanisławie Ewie Skowysz-Mucha – pisankarce, twórczyni ludowej – za całokształt działalności i dorobek w zakresie ochrony i kultywowania dziedzictwa Ziemi Lipskiej i Podlasia,

6) Szymonowi Hołowni – pisarzowi, dziennikarzowi, publicyście – za całokształt dotychczasowej działalności publicystycznej, utrzymanej w duchu tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

___________________________________

1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432.