Uchwała Nr 316/4648/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-04

Numer 316/4648/2018
w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości
Data wydania 2018-09-04
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 316/4648/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 04 września 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.1)), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.2)) oraz § 13 ust. 4 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 274 z późn. zm.3)), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na odstąpienie od przetargu, w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości o powierzchni 22,50 m2, w budynku szpitalnym Nr 25A, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Związku Zawodowego Psychologów na Województwo Podlaskie z siedzibą w SPP ZOZ w Choroszczy, na okres 1 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1432
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 138, poz. 650, poz. 1128, poz. 1375, poz. 1532.
3) Zmiany do uchwały zostały ogłoszone  w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1476.