Uchwała Nr 316/4645/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-04

Numer 316/4645/2018
w sprawie w sprawie odmowy podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Kompleks rekreacyjny „Pohulanka” zarejestrowanego pod nr: RPPD.01.05.00-20-0199/17
Data wydania 2018-09-04
Departament Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw

UCHWAŁA NR 316/4645/2018

ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie odmowy podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Kompleks rekreacyjny „Pohulanka” zarejestrowanego pod nr: RPPD.01.05.00-20-0199/17 z Wnioskodawcą - SORBUS Jakub Gryko zgłoszonego w ramach konkursu nr: RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018.1431 t. j.), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego odmawia podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Kompleks rekreacyjny „Pohulanka” zarejestrowanego pod nr: RPPD.01.05.00-20-0199/17 z Wnioskodawcą - SORBUS Jakub Gryko, zgłoszonego w ramach konkursu nr: RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 i wybranego do dofinansowania Uchwałą Nr 271/3825/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 lutego 2018r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000