Uchwała Nr 316/4639/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-04

Numer 316/4639/2018
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część II.
Data wydania 2018-09-04
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 316/4639/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część II.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.[1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18, które spełniły kryteria wyboru projektów, o łącznej wartości 5 636 361,52 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 784 795,00 PLN, zgodnie z Cząstkową listą projektów, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/18 w terminie od 05.03.2018 r. do 16.03.2018 r. – część II, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432