Uchwała Nr 316/4638/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-09-04

Numer 316/4638/2018
w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typu projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.
Data wydania 2018-09-04
Departament Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 316/4638/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typu projektu 2: Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty złożone w ramach naboru nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17, które spełniły kryteria wyboru projektów o łącznej wartości 1 373 563,38 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 746 505,32 PLN. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, 1432.

Załączniki do treści