Uchwała Nr 315/4629/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-08-28

Numer 315/4629/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Data wydania 2018-08-28
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 315/4629/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm. [1]), art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. [2]) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. [3]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 2 970 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i montażem oraz adaptacją pomieszczeń”.

 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone są w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018.

 3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na warunkach określonych w stosownej umowie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz.1432

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, poz. 650, poz. 1128, poz. 1375 i poz. 1532.

[3] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,  poz. 1000 i poz. 1366