Uchwała Nr 315/4628/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-08-28

Numer 315/4628/2018
w sprawie ujęcia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2019 i 2020 środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Samorządu Województwa na realizację inwestycji pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” realizowanej na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Data wydania 2018-08-28
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 315/4628/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie ujęcia w projekcie uchwały budżetowej Województwa Podlaskiego na rok 2019 i 2020 środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Samorządu Województwa na realizację inwestycji pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” realizowanej na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Zarząd Województwa Podlaskiego zobowiązuje się do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 i 2020 środków finansowych w wysokości nieprzekraczającej łącznie 5 587 990,00 zł, na pokrycie wkładu własnego, stanowiącego 50% kosztów inwestycji pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo-leczniczego” realizowanej na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1432.