Uchwała Nr 310/4529/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-07-31

Numer 310/4529/2018
w sprawie promocji województwa podlaskiego podczas Ogólnopolskich Prezentacji Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych ,,XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”
Data wydania 2018-07-31
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 310/4529/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 lipca 2018 roku

 


w sprawie promocji województwa podlaskiego podczas Ogólnopolskich Prezentacji Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych ,,XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Postanawia się zawrzeć z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku umowę dotyczącą promocji województwa podlaskiego podczas Ogólnopolskich Prezentacji Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych ,,XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”.

2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę nie przekraczającą 15.000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3. Treść umowy, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

____________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

Załączniki do treści

  • Załącznik do uchwały umowa.pdf (PDF, 52 B)

    Umowa na promocję województwa podlaskiego podczas Ogólnopolskich Prezentacji Kultur Mniejszości Narodowych i Etnicznych „XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”