Uchwała Nr 310/4528/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-07-31

Numer 310/4528/2018
w sprawie zawarcia z Gminą Nowogród porozumienia dotyczącego współorganizacji „XIII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród’.
Data wydania 2018-07-31
Departament Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UCHWAŁA NR 310/4528/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 lipca 2018 r.


w sprawie zawarcia z Gminą Nowogród porozumienia dotyczącego współorganizacji „XIII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród’.


           Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art.11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm. 1) w związku z art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm. 2) uchwala się, co następuje:


          § 1. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Nowogród na współorganizację „XIII Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród” w dniu 19 sierpnia 2018 r.

            2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).

            3. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 2 zostanie zrealizowane:

1) przygotowanie i wykonanie efektów widowiskowych – do 7 000,00 zł brutto,
2) dostawa replik broni i „amunicji” - do 4 000,00 zł brutto,
3) udział rekonstruktorów – do 4 000,00 zł brutto,

          § 2. Treść porozumienia o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


____________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 152.

Załączniki do treści