Uchwała Nr 299/4266/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-06

Numer 299/4266/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wydania 2018-06-06
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 299/4266/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Leszkowi Lulewiczowi, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób następujący:

 1. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  – za przyjęciem uchwały;
 2. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwały;
 3. uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwały;
 4. uchwała w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za okres od 01.01.2017 r.
  do 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwały;
 5. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – za przyjęciem uchwały;
 6. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
  z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.– za przyjęciem uchwał;
 7. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 26/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki -za przyjęciem uchwały;
 8. uchwała w sprawie zmiany uchwały o kształtowaniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu - za przyjęciem uchwały.

§ 3. Upoważnia się Pana Leszka Lulewicza do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego we wszystkich punktach porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.