Uchwała Nr 299/4262/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-05

Numer 299/4262/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Data wydania 2018-06-05
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA Nr 299/4262/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913), art. 114 ust. 1 pkt 4 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. 1) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


§1. 1. Udziela się Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 75 176,90 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 90/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa–Polska na lata 2014–2020.   

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone są w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2018.
            
3. Przekazanie dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na warunkach określonych w stosownej umowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i poz. 650.