Uchwała Nr 299/4259/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-05

Numer 299/4259/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach
Data wydania 2018-06-05
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 299/4259/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 czerwca 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

 

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Klimowiczowi, pracownikowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania w dniu 12 czerwca 2018 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w sposób następujący:

  1. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
  2. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
  3. uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwały;
  4. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwał;
  5. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 – za przyjęciem uchwał.

§ 3. Upoważnia się Pana Tomasza Klimowicza do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.